Στο πλαίσιο των γενικότερων σκοπών της ΕΔΕΒΕ, δηλαδή της μελέτης, προώθησης, προβολής και διάδοσης των σύγχρονων αρχών του Μάνατζμεντ στη Βόρεια Ελλάδα, το Ινστιτούτο επιδιώκει την προώθηση και προβολή των στόχων αυτών και του έργου της Εταιρείας μεταξύ των στελεχών – Μελών του που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του Marketing. Η επιδίωξη αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από Συνέδρια, Ημερίδες, Συζητήσεις, όπως επίσης και με την αποστολή άρθρων, βιβλίων, μελετών, κ.λ.π προς τα Μέλη του.

Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Marketing έχει ως σκοπό:

  1. Τη μελέτη και έρευνα των τοπικών συνθηκών στον τομέα του Marketing και την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη διαμόρφωση του προγράμματος δράσης στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας.
  2. Την οργανική σύνδεση των μελών της Εταιρίας, τα οποία έχουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στο αντικείμενο του Ινστιτούτου και τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ τους.
  3. Τη μέριμνα για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Εταιρείας σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τις διοικητικές υπηρεσίες της Εταιρείας.