Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΔΕΒΕ έχει ως ειδικό σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών ως βασικών συνιστωσών για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή. Προωθεί δράσεις που στοχεύουν στην:

• ενίσχυση του ρόλου του IT Management στη διακυβέρνηση της σύγχρονης επιχείρησης
• εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από το προσωπικό των επιχειρήσεων
• προώθηση και διάδοση νέων καινοτόμων λύσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, παρέχοντας μια πλατφόρμα για ανθρώπους που έχουν πρωτοπορήσει στην εφαρμογή νέων πρακτικών στη δική τους επιχείρηση
• προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ατόμων, ινστιτούτων και άλλων φορέων (από τον ιδιωτικό, δημόσιο, ακαδημαϊκό τομέα) μέσω κοινών δράσεων και εργαστηρίων ή ανοικτών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Απευθύνεται σε μεσαία, ανώτερα και C-level στελέχη επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη καθορισμού της στρατηγικής κατεύθυνσης στην επιλογή των τεχνολογιών και των υπηρεσιών πληροφορικής. Τα μέλη του προέρχονται από εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και από το ακαδημαϊκό πεδίο που ασχολείται με τις λειτουργίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.