ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Άρθρο 1ο

Επωνυμία, έδρα, διάρκεια του σωματείου

 1. Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας» (στο εξής η «Εταιρεία») και στην αγγλική γλώσσα «Northern Greece Management Association» ή κατά συντομογραφία Ε.Δ.Ε.Β.Ε. και στην αγγλική EDEVE, που έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ. Ο χαρακτήρας της Εταιρείας είναι κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός.
 2. Η Εταιρεία έχει ως έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση της έδρας επιτρέπεται να τροποποιείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, με κύρια περιοχή ενδιαφέροντος της την Βόρειο Ελλάδα και ειδικότερα τις Περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας.
 3. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας, Μέσα για την επίτευξή του

 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των μελών της και της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας για τις καλές πρακτικές, τις εξελίξεις και τις προοπτικές της επιστήμης της διοίκησης των επιχειρήσεων και όλων των συναφών με αυτήν επιστημονικών αντικειμένων.
 2. Τα μέσα για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού περιλαμβάνουν δράσεις της Εταιρείας είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, επιχειρηματικούς ή κοινωφελείς φορείς ως εξής:

Α) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων

Β) Την κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία και την ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα

Γ) Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων και πάσης φύσεως κοινωνικών εκδηλώσεων, με φυσική ή ηλεκτρονική παρουσία των συμμετεχόντων, με στόχο την προώθηση και διάχυση του σύγχρονου μάνατζμεντ, των μεθόδων και των πρακτικών του.

Δ) Τη διοργάνωση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα για τη δικτύωση των μελών της καθώς και τη διεύρυνση του κύκλου των φίλων και υποστηρικτών της.

Ε) Τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων (τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης) και στην κάλυψη των δαπανών για τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, σεμινάρια κλπ.

ΣΤ) Την εξασφάλιση προσωπικού αποτελούμενου από εθελοντές ή εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κάθε είδους ή σύμβαση έργου, και τεχνικού εξοπλισμού της ίδιας της Εταιρείας ή άλλων φορέων για την ευόδωση των σκοπών που περιγράφονται στον όρο αυτό.

Ζ) Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα συναφή με τον σκοπό της.

Η) Και κάθε άλλη δράση συναφή προς το σκοπό της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο

Πόροι της Εταιρείας

Πόροι της Εταιρείας είναι:

 1. Η αρχική εισφορά εγγραφής των μελών
 2. η ετήσια τακτική συνδρομή των μελών. Το ύψος των ανωτέρω (υπό 1 & 2) καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
 3. οι κρατικές, δημοτικές ή κάθε είδους ιδιωτικές πάγιες ή έκτακτες επιχορηγήσεις, καθώς και οι επιχορηγήσεις από κάθε είδους ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα,
 4. τα ποσά που προέρχονται από κάθε είδους δωρεές και χορηγίες, που πρέπει να γίνονται επωνύμως, επίσης τα ποσά που προέρχονται από εράνους, κληρονομίες και κληροδοτήματα,
 5. τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές,
 6. τα έσοδα από τόκους, μισθώματα, άλλες προσόδους ή μερίσματα επιχειρήσεων, που συνδέονται με τον σκοπό της Εταιρείας,
 7. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών συναφών και συνεπών με τους σκοπούς της Εταιρείας (πχ μελέτες),
 8. Μερίσματα από συμμετοχές κλπ.,
 9. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 4ο

Μέλη της Εταιρείας, εγγραφή

 1. Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, φοιτητές και επίτιμα.
 2. Τακτικά Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανωτάτης σχολής (ημεδαπής ή αλλοδαπής) και πενταετούς εμπειρίας ως διοικητικά στελέχη δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ή
 • Να διαθέτουν συνολική διοικητική εμπειρία δέκα ετών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή
 • Να είναι εν ενεργεία διευθύνοντες ή ιδιοκτήτες επιχείρησης που λειτουργεί επί πενταετία
 1. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου, κοινωφελή ιδρύματα, είτε εργοδοτικές οργανώσεις. Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις δραστηριότητες της Εταιρείας από φυσικό πρόσωπο που αυτά ορίζουν.
 2. Οι φοιτητές μέλη της Εταιρείας πρέπει να φοιτούν σε σχολή η τμήμα συναφές με το αντικείμενο της Εταιρείας, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Καταβάλλουν ειδική μειωμένη εισφορά και μετέχουν στις συνελεύσεις της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι. Μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του μέλους επί τετραετία μετά την αποφοίτησή τους.
 3. Η εγγραφή ενός νέου μέλους πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή του, στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται το σκοπό και το καταστατικό της Εταιρείας συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό είτε από εταιρική παρουσίαση (για τα νομικά πρόσωπα) και από αποδεικτικό καταβολής της εισφοράς εγγραφής, μετά από πρόταση δύο μελών της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.
 4. Τα νέα, πέραν των ιδρυτικών μέλη, αποκτούν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μετά την πάροδο εξαμήνου από την εισδοχή τους στην Εταιρεία.
 5. Μέλη της Εταιρείας δύνανται να είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών, τηρουμένων προς τούτο των διατάξεων του νόμου.
 6. Επίτιμα μέλη της Εταιρείας μπορούν να αναγορευθούν πρόσωπα, που κατέχουν διακεκριμένη θέση στην κοινωνία, προσέφεραν και προσφέρουν ή δύνανται να προσφέρουν ηθική ή υλική υποστήριξη στην Εταιρεία. Αυτά αναγορεύονται με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός τους δεν δύναται να υπερβεί το 1/10 των λοιπών μελών. Ειδικά σε διατελέσαντες Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του ΔΣ.

Άρθρο 5

Αποχώρηση-διαγραφή μελών

 1. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους, εγγράφως, προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέλος που αποχωρεί οφείλει να τακτοποιήσει τυχόν οφειλές του προς την Εταιρεία.
 2. Μέλη της Εταιρείας που καθυστερούν περισσότερο από τρία έτη τη συνδρομή τους, μπορούν να διαγραφούν από την Εταιρεία, αφού προηγουμένως, με επιστολή ειδοποιηθούν να καταβάλουν τις συνδρομές τους μέσα σε ένα μήνα από την ειδοποίηση. Τα διαγραφέντα μέλη δύνανται να επανεγγραφούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τηρηθούν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής των μελών.
 3. Μέλος το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ή επιδεικνύει συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλους και είναι ασυμβίβαστη με τον σκοπό της Εταιρείας, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πριν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή του, το μέλος καλείται με έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται ο λόγος της κλήσεώς του, σε τακτή ημέρα και ώρα, προς ακρόαση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του η διαδικασία ολοκληρώνεται ερήμην του ιδίου.

Άρθρο 6

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, που πρέπει να είναι μέλη της Εταιρείας και που εκλέγονται με τριετή θητεία, με δικαίωμα επανεκλογής χωρίς περιορισμούς, από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανόμενα στον ανωτέρω αριθμό των 11 είναι ex officio οι Πρόεδροι των Ινστιτούτων της Εταιρίας. Οι Πρόεδροι των Ινστιτούτων επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα εκλεγέντα από την Γενική Συνέλευση μέλη της Διοικούσας Επιτροπής καθενός Ινστιτούτου.

 1. Η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τους τελευταίους τρεις μήνες του τρίτου έτους της θητείας του.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύοντος του αρχαιοτέρου μέλους εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών διενεργείται κλήρωση.
 3. Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Αλλοδαποί και

β) Οι καταδικασθέντες αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, κιβδηλείας, παραχάραξης παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, καθώς και κάθε αδικήματος που πηγάζει από ιδιοτέλεια ή για έγκλημα κατά των ηθών και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή.

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και στο νόμο καθώς και στους Κανονισμούς που θα εκπονηθούν.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί τα αναπληρωματικά μέλη στις συνεδριάσεις του, όπου μετέχουν, εκφράζοντας τη γνώμη τους, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.
 3. Κάθε μέλος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από αναπληρωματικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10, εδάφιο 11.

Άρθρο 7

Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Αρχής, καθώς και στις σχέσεις της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας όλα τα έγγραφα της Εταιρείας. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα τη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας σε συνεδριάσεις, προεδρεύει σ’ αυτές μέχρι την εκλογή προέδρου της. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφει από κοινού με τον Ταμία. Φροντίζει για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.
 2. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή με οποιοδήποτε τρόπο κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητές του. Σε περίπτωση κωλύματος και του Α΄ Αντιπροέδρου τις αρμοδιότητες του Προέδρου αναλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Και οι δύο Αντιπρόεδροι μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε περίπτωση κατόπιν ειδικής ανάθεσης εκ μέρους του Προέδρου.
 3. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την αλληλογραφία, που αρχειοθετείται σε ειδικό βιβλίο και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα, και πρακτικά. Ενημερώνει μετά από κάθε Γενική Συνέλευση κάθε αρμόδια αρχή ή δικαστήριο, και ιδίως υποβάλλει όπου απαιτείται i) αντίγραφο εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού κάθε έτους ii) πίνακα των μελών της Διοικήσεως, με το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας του καθενός, iii) αντίγραφο του Καταστατικού και των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεών του με τη σχετική εγκριτική απόφαση κλπ.
 4. Ο Ταμίας εφαρμόζει Οικονομικό Κανονισμό που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργεί τις διάφορες εισπράξεις, συνεργαζόμενος με το αρμόδιο προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες, εκδίδει τις αποδείξεις ή άλλα παραστατικά, φροντίζει για τις πληρωμές, ενεργεί αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και πάγιες εντολές χρέωσής του μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαχείριση των οικονομικών, στο τέλος κάθε μήνα ή οποτεδήποτε το ζητήσουν τα μέλη του, και την Γενική Συνέλευση για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 500 €, δίδει στη Εξελεγκτική Επιτροπή τα κάθε είδους έγγραφα και τα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο, παραδίδει, αν του ζητηθεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη λογοδοσία. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας εκ των μελών του ΔΣ ο οποίος ορίζεται από αυτό με πρόταση του Προέδρου.
 5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10, εδάφιο 11, του παρόντος. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, την θέση τους καταλαμβάνουν μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα μέλη της Εταιρείας, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Οι πληρούμενες με τον τρόπο αυτό από μέλη της Εταιρείας θέσεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τρείς, άλλως διενεργούνται συμπληρωματικές αρχαιρεσίες, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του.
 6. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το ίδιο μέλος του ΔΣ να εκτελεί δυο λειτουργίες ταυτόχρονα. Ιδίως η ιδιότητα του Προέδρου και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο ή και σε πρόσωπα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια ή να είναι σύζυγοι.

Άρθρο 8

Συνεδριάσεις, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μία φορά το μήνα, και εκτάκτως, σε κάθε περίπτωση μετά από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει τον τόπο, την ημέρα την ώρα και τα θέματα προς συζήτηση. Η πρόσκληση είναι έγγραφη αποστελλόμενη με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση που θα υποδείξει το κάθε μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτό τουλάχιστον έξι (6) μέλη του αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούμενα με εξουσιοδότηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με την συμμετοχή μελών εξ αποστάσεως με την χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας. Στη συνέχεια όλα τα παρόντα μέλη προσυπογράφουν τα πρακτικά της συνεδριάσεως, στα οποία αποτυπώνονται οι συζητήσεις και οι θέσεις των μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός εάν για ορισμένα θέματα υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο παρόν καταστατικό και το νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα πλην αυτών που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και προϋπολογισμό της Εταιρείας, που υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, υποβάλλει τρεις μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους προς έγκριση, στη Γενική Συνέλευση των μελών απολογισμό εσόδων και εξόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους, που κλείνει την 31η Δεκεμβρίου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του μπορεί να συστήσει τμήματα ή επιμέρους ομάδες με τη μορφή Ινστιτούτου αποτελούμενα από μέλη της Εταιρείας που ανήκουν σε εξειδικευμένες επαγγελματικές ομάδες (όπως π.χ. Πληροφορικής, Μάρκετινγκ, Ανθρώπινων Πόρων, Γυναικείας Επιχειρηματικότητας κ.α.) και να θεσπίζει τους Κανονισμούς λειτουργίας τους στα πλαίσια της υλοποίησης των σκοπών της Εταιρείας. Αποστολή και έργο των Ινστιτούτων είναι η έρευνα και μελέτη θεμάτων καθώς και ο σχεδιασμός και η οργάνωση δραστηριοτήτων της Εταιρίας στον τομέα του ενδιαφέροντός τους. Οι αποφάσεις ίδρυσης και κατάργησης των Ινστιτούτων και οι Κανονισμοί λειτουργίας τους εγκρίνονται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνονται με απόφαση της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 3. Μέλη της Εταιρίας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε Ινστιτούτο, εκλέγουν μεταξύ αυτών τριμελή Διοικούσα Επιτροπή η οποία συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του Ινστιτούτου, κατά τα οριζόμενα στους οικείους κανονισμούς. Η εκλογή των μελών των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων πραγματοποιείται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ύψος των εισφορών των μελών και την εν γένει χρηματοδότηση της Εταιρείας.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποδοχή κληροδοσιών, δωρεών και χορηγιών.

Άρθρο 10

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση, τακτικά, μια φορά το έτος εντός του πρώτου εξαμήνου αυτού και έκτακτα, όποτε το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί εγγράφως για ορισμένα θέματα από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.
 2. Για τη σύγκληση σε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Εταιρείας με πρόσκληση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση, στην οποία αναφέρονται οι ημερομηνίες της πρόσκλησης και της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ο τόπος, ο χρόνος διεξαγωγής της Συνέλευσης, τα προς συζήτηση θέματα και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις αρχαιρεσίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων, που πρέπει να γίνεται πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις μπορεί να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Εντός της προθεσμίας αυτής αποστέλλονται στα μέλη, είτε ταχυδρομικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις που κάθε μέλος έχει δηλώσει προς την Εταιρεία. Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερες τις μιας θέσεις (μέλους ΔΣ, μέλους εξελεγκτικής επιτροπής ή μέλους Διοικούσας Επιτροπής) από το ίδιο πρόσωπο. Είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας από εκπρόσωπο νομικού προσώπου, εφόσον αυτός πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις φυσικού μέλους της Εταιρείας. Σε περίπτωση εκλογής του καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση ανεξάρτητη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει προ της συνελεύσεως όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Κάθε μέλος μπορεί να παρίσταται στην Γενική Συνέλευση και ως πληρεξούσιος έως ενός ακόμη μέλους δυνάμει εξουσιοδοτήσεως θεωρημένης από δημόσια αρχή είτε από τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας. Μέλη της Εταιρείας που είναι νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση από τον καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπό τους ή από ειδικά προς τούτο ορισμένο από το αρμόδιο όργανο του μέλους φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία πρέπει να γνωστοποιούνται από το νομικό πρόσωπο στην Εταιρεία δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
 4. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας συγκροτείται νόμιμα, όταν παρίσταται σε αυτήν τουλάχιστον 1/2 του όλου αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται νέα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες από την επομένη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν είναι παρόντα.
 5. Στις Γενικές Συνελεύσεις εκλέγονται, δι’ ανατάσεως της χειρός, Πρόεδρος και Γραμματέας της συνελεύσεως, που δεν είναι μέλη του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες.
 6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 7. Όταν τίθεται ζήτημα μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού στερούνται του δικαιώματος ψήφου.
 8. Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, με ανάταση των χειρών ή με κλήση από τον κατάλογο των παρόντων μελών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και όχι δια βοής.
 9. Η ψηφοφορία είναι μυστική στις αρχαιρεσίες και επί προσωπικών θεμάτων ή αν το αποφασίσει ειδικά η Γενική Συνέλευση.
 10. Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, που προβλέπονται αρχαιρεσίες, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, για τη διενέργειά τους. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και αναλαμβάνει την διεξαγωγή των εκλογών.
 11. Για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που έχουν δικαίωμα ψήφου, σημειώνουν μέχρι 5 σταυρούς, στο προεκτυπωμένο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπόλοιποι αναπληρωματικά. Επίσης, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που έχουν δικαίωμα ψήφου, σημειώνουν μέχρι τρεις σταυρούς στο προεκτυπωμένο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι υπόλοιποι αναπληρωματικά. Τέλος, κατά την ίδια συνεδρίαση, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν σε Ινστιτούτα εκλέγουν τις τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές των Ινστιτούτων, σημειώνοντας έως τρείς σταυρούς σε αντίστοιχα προεκτυπωμένα ψηφοδέλτια. Όσοι λάβουν τους περισσότερους σταυρούς σε κάθε ινστιτούτο εκλέγονται τακτικά μέλη της αντίστοιχης Διοικούσας Επιτροπής και οι υπόλοιποι αναπληρωματικά.
 12. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που αναγράφει τον αριθμό των ψηφισάντων μελών, τις ψήφους που έλαβε ο/η κάθε υποψήφιος/α και οποιοδήποτε γεγονός έλαβε χώρα κατά την εκλογή. Το αργότερο εντός τριών ημερών από την ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή, με έγγραφό της, καλεί τον Πρόεδρο του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο παραδίδει όλα τα σχετικά με το αποτέλεσμα της εκλογής έγγραφα. Ο τελευταίος οφείλει να ειδοποιήσει, εγγράφως, εντός τριών ημερών, τους επιτυχόντες συμβούλους, να τους ανακοινώσει τα αποτελέσματα και να παραδώσει τη διοίκηση στον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας εκλεγέντα σύμβουλο. Κατά τον ίδιο τρόπο η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει τα σχετικά της εκλογής της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συντάσσοντας ιδιαίτερο πρακτικό, που παραδίδει στον απερχόμενο Πρόεδρό της, ο οποίος ενεργεί αντίστοιχα, απευθυνόμενος στα νεοεκλεγέντα μέλη και παραδίδοντας τη θέση του στο μέλος της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, που πλειοψήφησε. Τα αποτελέσματα της εκλογής των Διοικουσών Επιτροπών των Ινστιτούτων παραδίδονται στον απερχόμενο Πρόεδρο του ΔΣ.
 13. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και η μόνη αρμόδια: 1) να εγκρίνει τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας και να απαλλάσσει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα του, 2) να εκλέγει κάθε τριετία ή να παύει το Διοικητικό Συμβούλιο, 3) να εκλέγει, κάθε τριετία, τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή για τον έλεγχο της διαχείρισης 4) να εκλέγει, κάθε τριετία, μεταξύ των μελών των επιμέρους Ινστιτούτων τις τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές τους.

Άρθρο 11

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε τριετία, ασκεί έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης κάθε έτος και υποβάλλει γραπτή έκθεση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κάθε τρίμηνο ή οποτεδήποτε το ζητήσει αυτή, τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, αλληλογραφίας και γενικά το αρχείο της Εταιρείας.
 3. Η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλεται μαζί με τον ισολογισμό και απολογισμό κάθε έτους προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.

Άρθρο 12

Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία

Η Εταιρεία τηρεί σε ηλεκτρονική ή και σε έγχαρτη μορφή Μητρώο Μελών, Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, Βιβλία Β’ κατηγορίας (εσόδων-εξόδων), Βιβλίο Δωρεών, Βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε άλλα βιβλία που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο ή που η τήρησή τους θα επιβάλλεται από το νόμο.

Άρθρο 13

Λύση, μεταβολή, τροποποιήσεις κλπ.

Η διάλυση της Εταιρείας ή η μεταβολή του σκοπού και η τροποποίηση του Καταστατικού, αποφασίζονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό ειδικά και απαρτίζεται από το ήμισυ τουλάχιστον των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μειώσεως του αριθμού των μελών κάτω των 20, η Εταιρεία διαλύεται αυτοδικαίως.

Αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση της Εταιρείας υποβάλλεται, με επιμέλεια του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, στο Πρωτοδικείο και την εποπτεύουσα αρχή.

Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιουσία της περιέχεται σε κοινωφελές νομικό πρόσωπο που θα επιλέξει η ΓΣ της Εταιρείας.

Άρθρο 14

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού συμπληρώνονται από τον Αστικό Κώδικα και κάθε νόμο που εφαρμόζεται στα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 15

Σφραγίδα

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται «Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας».